Vedtekter for TIPPEN BARNEHAGE

 

(Oppdatert med endringer vedtatt på årsmøtet 20.06.2022)

 • 1. EIERE OG FORMÅL

Barnehagen er eid og drives av Tippen Barnehage SA. Barnehagen skal være offentlig godkjent og drives i samsvar med de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter, vedtekter, fastsatt budsjett og årsplan for barnehagens pedagogiske virksomhet.

Den kristne og humanistiske formålsparagrafen som er beskrevet i Barnehagelovens §1 gjelder ikke for Tippen barnehage.

I barnehagens virksomhet skal det legges vekt på toleranse og respekt for de ulike livssyn som er representert blant foreldrene. Barnehagen skal hjelpe til med å gi barna en oppdragelse i samsvar med allmennmenneskelige etiske idealer.

 • 2. OPPTAK OG OPPSIGELSER

Barnehagen er åpen for alle barn.

Søknad om plass avgjøres av styrer som tildeler plass. Styrer informerer Styret om opptak. Det er samordnet opptak for barnehager i kommunen, både private og kommunale, med søknadsfrist 1. mars. Ordinært opptak i Tippen barnehage skjer 1. august, dog slik at barn tas inn fra eventuell venteliste når plass blir ledig.

Dersom det foreligger flere søknader enn ledige plasser, skal Styret opprette venteliste. Barnet kan tidligst settes på venteliste etter fødsel.

  • 2.1 Ved opptak av barn legges det vekt på følgende kriterier i prioritert rekkefølge:
  • 2.1.1 Barnehagelovens bestemmelser om prioritet ved opptak, som beskrevet i Barnehagelovens §18 skal følges.
  • 2.1.2. Ansatte ved Tippen Barnehage SA disponerer inntil 4 plasser. Styret er gitt fullmakt til å vurdere ytterligere tildeling av inntil 2 plasser.
  • 2.1.3. Søsken av barn som har plass i barnehagen. Ved søskenprioritering legges opptaksdato for søsken med fast plass til grunn for innbyrdes prioritet. Der opptaksdato er lik, legges ansiennitet på venteliste til grunn.
  • 2.1.4. Øvrige barn gis plass på basis av barnets ansiennitet på venteliste.

Tippen tilbyr 50 eller 100 % plasser…
§ 2.2. Styret kan overprøve punkt 3 og 4 for å tilstrebe en hensiktsmessig alders- og kjønnsmessig sammensetning, for dermed å sikre en forsvarlig drift i barnehagen.

  • 2.3 Gjensidig oppsigelsesfrist er to måneder. Oppsigelsen skal være skriftlig eller registreres i Barnehageportalen.

For barn som slutter etter 1.mai, må det betales ut driftsåret, det vil si frem til 01.august.

  • 2.4 Permisjon kan innvilges av Styret etter følgende regler:
  • Ved søknad om permisjon må plassbetaling betales i inntil to måneder fra den 1. i påfølgende måned, med mindre plassen kan tildeles et barn fra venteliste tidligere.
  • Gjenopptagelse av plassen kan kun skje ved oppstart av nytt barnehageår.
  • Det skal spesifiseres i søknaden om permisjon når barnet vender tilbake til barnehagen.
 • 3. ÅPNINGSTID

Barnehagens åpningstid fra 1.8.22  er fra kl 06.45 – 16.45.

Barnehagen holder stengt julaften og nyttårsaften.

Barnehagen stenger kl 12.00 onsdag før påske.

 • 4. PLASSBETALING OG FORELDRENES PLIKTER

Foreldrenes betaling for barnas plass fastsettes av staten. Tippen barnehage følger maksprissystemet for plassbetaling. Barnehagen har anledning til å innkreve kostpenger.

Plassbetaling innbetales månedlig og forskuddsvis innen utgangen av foregående måned.

  • 4.1 Barnehagen har søskenmoderasjon og inntektsgradert betaling.
  • 4.2 Dugnad; I tillegg til betalingen kan styret eller den styret bemyndiger, innenfor retningslinjer trukket opp av årsmøtet, pålegge foreldrene å delta i praktisk arbeid som er nødvendig for barnehagen. Tildelt antall dugnadstimer må utføres, hvis ikke kan styret kreve innbetaling av manglende timer, basert på timesats satt av Samarbeidsutvalget. Antall timer pr familie er 8 timer pr år. Det er mulig å ha redusert ytterligere timer for spesielle tilfeller som f.eks enslige foreldre. Da kan det søkes styret om å få innvilget et lavere antall timer dugnad. Timer som ikke har blitt gjennomført kan belastes familien med kr 500,- pr time.
  • 4.3 Ved vedvarende unnlatelse av å følge opp pålegg etter § 4.2 og § 4.4, kan Styret si opp barnets plass med en frist på to måneder, gjeldende fra første dag i måneden etter at oppsigelsen fant sted.
   § 4.4 Dersom plassbetaling ikke er betalt innen forfall, kan Styret si opp barnets plass omgående.
  • 4.5 Barn skal være hentet og levert innenfor barnehagens åpningstid.

Dersom barnet/a ikke er hentet innen kl. 16.45 vil gjeldende foresatte faktureres med kr. 500,- for hver påbegynte halvtime fra kl. 16.45.

  • 4.6 Alle barn i Tippen må ha 4 ukers ferie i løpet av barnehageåret. Alle barn skal ha 3 uker sammenhengende ferie i tidsrommet mellom uke 26 og uke 31. For barn som skal begynne på skolen må ferien være ferdig avviklet innen 1. august.
 • 5. ANSATTE

Ansettelse og oppsigelse foretas av Styret. Styret, eller den Styret bemyndiger, avgjør også spørsmål om permisjon.

Antall ansatte bestemmes av generalforsamlingen innenfor de rammer som gjelder for offentlige godkjente barnehager.

  • 5.1 For styrer og avdelingsledere skal Styret utarbeide stillingsinstruks i samarbeid med dem som innehar stillingene. Stillingsinstruks for øvrige ansatte utarbeides av styrer.
  • 5.2 Alle stillinger er avlønnet i samsvar med Private Barnehagers Landsforbund (PBL) tariff for tilsvarende stillinger. Øvrige arbeidsforhold justeres av PBLs hovedavtale og hovedtariffavtale.
 • 6. STYRET OG ÅRSMØTET/FORELDRERÅD
  • 6.1 Foreldrerådet består av foreldre/foresatte til alle barna i barnehagen.
  • 6.2 Årsmøtet består av andelshavere i barnehagen. Der velges bla. Styret og Valgkomité. Regnskap godkjennes og årsbudsjett vedtas. Styret innkaller til årsmøte, som skal kunngjøres for andelshaverne med minst 14 dagers varsel, Saksliste skal følge med innkallingen.
  • 6.3 Styret består av seks personer som velges for 2 år av gangen slik at 2 av foreldre/eier-representantene er på valg hvert år. De ansattes representanter velges av og blant de ansatte og kan velges for to år av gangen:
  • Fire representanter for eierne
  • To representanter for de ansatte

Det velges en vararepresentant til Styret. Vararepresentanten har møteplikt til styremøtene.

Representanter for eierne velges av årsmøtet.

  • 6.4 Barnehagens samarbeidsutvalg består av to representanter for foreldrene, valgt av foreldrerådet og to representanter for de ansatte, valgt for ett år av gangen.
 • 7. VERNETILTAK

Barnehagen skal ha nødplaner som er utarbeidet i samarbeid med Sivilforsvaret.

Styrer skal påse at disse planer er kjent for alle ansatte, og at bestemmelsene i disse planer overholdes.

 • 8. ENDRINGER I VEDTEKTER

Forslag til endringer i disse vedtekter fremsettes skriftlig overfor Styret. Endringer kan vedtas av årsmøtet med simpelt flertall.