Alle barnehager i Norge har ulike styringsdokumenter. Det innebærer at vi har noen pålagte oppgaver som blir synliggjort i rammeplanen. Vi utarbeider årsplanen vår utfra denne. Vi har et lovverk vi skal følge, og det vises her til f.eks. Lov om barnehager.

Vi deltar i en kompetanseordning gjennom kommunen. Mer informasjon ligger i eget punkt under.

Barnehagen har også egne vedtekter. Vedtektene er klare på hvem som har hvilket ansvar, hvordan styret settes sammen, avvikling av ferie og hvordan opptak til barnehagen prioriteres for å nevne noe.

Årsplan for Tippen barnehage

De oppgavene vi er pålagt å gjøre gjennom Rammeplanen, har vi konkretisert i årsplanen vår. Vi ønsker at dette dokumentet skal være vår største arena for samarbeid med foreldre. Vi ønsker også at årsplanen skal gi et så reelt bilde av vår praksis som mulig, og vi evaluerer praksisen vår minimum 2 ganger i året med årsplanen som redskap. Årsplanen skal også gi tilsynsmyndigheten god oversikt over vårt tilbud som barnehage, og at vi som barnehage følger de overordnede dokumentene. Våre satsingsområder som vi skriver om i årsplanen, vil vi også ha et langsiktig forhold til.

Tippen barnehage har god erfaring og kunnskap med De utrolige årene (DUÅ), og det er et område som vi ser er verdifullt for barnas sosiale utvikling. Det er også en god plattform for å bygge relasjoner både mellom voksne og barn, og barna mellom.

I tillegg vil vi jobbe med kompetanseheving hos personalet med tema SPRÅK som hovedsatsing. Ved å kompetanseheve oss innenfor dette området, vil vi kunne bidra til å gi barna et solid grunnlag i språkutviklingen. Se også Faglig plattform for mer informasjon om områdene.

Her kan du lese hele årsplanen.

Rammeplanen

I 2017 kom det en revidert utgave av Rammeplan for barnehagen. Utdanningsdirektoratet er ansvarlig for utarbeidelsen av planen. Rammeplanen fastsetter bestemmelser om barnehagens innhold og oppgaver. Vi har siden 2017, jobbet med å implementere planen og er godt i gang med å definere hva Tippen barnehage står for utfra innholdet i planen.

Et av våre største fokus, er hvordan vi kan drive god språkutvikling med barna. Vi jobber også med forståelsen av det fysiske miljøets innvirkning har på barna, og hvilken betydning endringer i dette har for barna.

I Rammeplanen blir vi utfordret på vårt verdigrunnlag, samarbeid med foreldre, overganger for barna, arbeidsmåter og fagområder.

Rammeplanen er vårt sterkeste styringsdokument ved siden av Lov om barnehager, og det er det dokumentet som gir oss retning i vår egen årsplan.

 

Regional kompetanseordning

Utdanningsdirektoratet har initiert en kompetanseheving av alle barnehager i Norge. Det innebærer at alle regioner og kommuner er med i dette arbeidet. Tippen barnehage er med i det lokale nettverket i Porsgrunn kommune, hvor vi også deltar i et barnehagenettverk sammen med 4 andre barnehager.

Regional kompetanseordning tar for seg ulike områder med tanke på kvalitetssikring av personalets kompetanse. Vi har vært gjennom tema som krenkelser i barnehage og tidlig innsats. Det siste temaet vi skal jobbe med har vi konkretisert til å handle om Identitet og fordypning av det begrepet gjennom spørsmålet hvordan bygge en felles forståelse for identitet i en bred kontekst? I dette arbeidet tenker vi at vi skal bruke det gode grunnlaget med tema språk, og bruk av handlingsplanen vår mot krenkelser som bakgrunn for inkludering.
Vi skal jobbe med barnas identitet helt konkret ved å se på lekemiljøet vårt. Det skal være et vidt spekter av lekemateriell og aktiviteter som inkluderer alle barn, uavhengig av språklige kunnskaper, etnisitet, kjønn eller lignende.

I forbindelse med tema krenkelser, så har vi utarbeidet en HANDLINGSPLAN som vi jobber etter i barnehagen. Her kan du lese mer om den.

Kompetanseordningen skal holde på i første omgang fram til 2022. Etter det vil nye felles tiltak vurderes og settes inn. Mer informasjon om dette vil komme etter hvert.