Tilvenning

Vi er spesielt opptatt av å ivareta gode og trygge rammer i starten av barnehageåret. Vi ønsker å sette et preg på tilvenningen, der hvert enkelt barn og foreldre får tid til å bli godt kjent med barnehagen. De minste barna i barnehagen utgjør en spesielt «sårbar» gruppe, der tilvenningen blir tilrettelagt ut fra barnets eget ståsted i nært samarbeid med foreldrene.

MyKid

Vi bruker et system / en app som heter MyKid som gjør det superenkelt å kommunisere i vår barnehage. Foresatte i en MyKid-barnehage får all informasjon rett på mobilen via mobilapp eller via MyKid sine hjemmesider. Alt fra aktiviteter, bilder, dagen i dag, nyhetsbrev kan leses via systemet. Som mamma og pappa kommer du tettere inn på barnets hverdag i barnehagen, og du kan enkelt dele den med familien.

Foreldremøter

Vi gjennomfører 2 foreldremøter i året. Dette er en viktig plattform for å sette barnas miljø på agendaen, både læringsmiljø og det sosiale – som henger naturlig sammen. Vi ser på foreldremøtene som en mulighet til å skape dialoger blant foresatte. Foreldremøtenes innhold varierer fra gang til gang, men det er gjerne lagt opp til et tema, en problemstilling eller case i barnehagen. Hva kan barnehagen og foreldrene gjøre? Vi inviterer også til foredrag og presentasjoner på foreldremøter. Dette er en god måte å nå fram med aktuelle temaer som er av betydning for både foreldre og ansatte, og som kan være med å fremme dialogen og gjensidig forståelse mellom hjem og barnehage.

Utviklingssamtaler

Hvert år blir dere innkalt til utviklingssamtale der vi går dypere inn på pedagogisk virksomhet og om hvordan barna har det i barnehagen. Her utveksler og deler vi observasjoner og vurderinger knyttet til barna helse, trivsel, erfaringer, utvikling og læring.

Samarbeidsutvalg (SU)

I SU sitter det representanter fra foresatte, ansatte og eiere i barnehagen. SU skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Vi diskuterer saker som er viktige for barnehagens drift og utvikling. Temaer vi er innom er blant annet tilbakemeldinger fra foreldre, årsplanen, foreldreundersøkelser, etikk, HMS, retningslinjer, endringer med mer.

Brukerundersøkelse

Vi gjennomfører jevnlig bruker-/foreldreundersøkelse. Denne undersøkelsen er utarbeidet av Utdanningsdirektoratet (Udir) og gir oss en pekepinn på hvordan kvaliteten på tjenesten vår oppleves. I ettertid av undersøkelsen jobber vi med resultatene, både personalet alene og personalet i samarbeid med foreldren, og ser på områder hvor vi kan forbedre oss.