SPRÅK

I tiden framover skal vi ha fokus på språk som forebyggende tiltak i tidlig innsats. For oss er språket den viktigste innfallsporten til barns lek, læring og danning. Gjennom språket lærer de å sette ord på følelser, hvordan ta kontakt på en god måte, sette grenser i og for egen rolle i lek og benevne ord og begreper for å fremme egne ønsker. Dette er bare noen områder vi tenker språk er med på å gi barna et fortrinn i sosial utvikling.

Språket er grunnmuren i barnas liv, det er det første de opplever sammen med nær omsorg fra sine nærmeste. Vi ønsker å bygge denne grunnmuren sterk, og vil gjerne gjøre det i nært samarbeid med hjemmet i første rekke.

De utrolige årene

DUÅ er et tredelt program som bygger på en Dinosaurskole, et foreldreprogram og et skole/barnehageprogram.

Vi har deltatt på barnehageprogrammet og hele personalgruppen har fått denne kompetansen. Vi har videreført dette arbeidet med å jobbe ut fra prinsippene i DUÅ. Hver dag jobber vi aktivt med utvikling av gode, sosiale relasjoner både mellom barna og mellom barn og voksne. Vi bruker ros og positive, konkrete tilbakemeldinger som et av de viktigste verktøyene i utviklingen av barns sosiale og emosjonelle kompetanse. Vi fremmer positiv atferd gjennom å rette blikket mot det barnet er god på.

Dinosaurskole

En dag i uken er 4-åringene på Dinosaurskole. Her møter barna hånddukkene Willy, Mari, Dina Dinosaur og Lille Skilpadde. De er spesialister på ulike områder og det varierer hvilken dukke som er med i samlingene ut i fra tema. Barna identifiserer seg med dem, noe som gjør at barna enklere setter ord på følelsene sine og det som opptar dem.

Håndukkene har personlighet, alder og familie. Willy og Mari er søsken. Willy er den eldste og er flink med problemløsning. Mari er veldig høflig og hensynsfull. Dina er leder på dinosaurskolen, og hun hjelper barna med å etablere regler og roser barna mye. Lille skilpadde lærer barna om hvordan de kan takle sinne. Målet med Dinosaurskolen er å styrke barnas sosiale og emosjonelle ferdigheter, samt styrke barnas selvbilde og opplevelser av egenverd og mestring.